نیروی انسانی

نام و نام خانوادگی: مجید شرفخانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد روابط بین الملل

سمت: عضو هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی:سید حسن کریمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد کارآفرینی فناوری محور

سمت: مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره

حسن-کریمی

نام و نام خانوادگی: غلامرضا ثوابی

تحصیلات: کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی زیست محیطی

غلامرضا ثوابی

نام و نام خانوادگی:مهدی تقوی نوقابی

تحصیلات:کارشناسی مهندسی صنایع

سمت:کارشناس صنایع

مهدی تقوی

نام و نام خانوادگی: نسیم عربیان

تحصیلات: دکترای تخصصی علوم اقتصادی

سمت:مدیر پروژه و کارشناس اقتصادی

نسیم عربیان

نام و نام خانوادگی:محمد-رضا-میرسعیدی

تحصیلات:دکترای تخصصی شهرسازی

سمت: کارشناس شهرسازی

محمد-رضا-میرسعیدی

نام و نام خانوادگی: سمیرا دهقان نیری

تحصیلات: دکتری تخصصی شهرسازی

سمت:مدیر پروژه و کارشناس شهرسازی

سمیرا دهقان نیری

نام و نام خانوادگی: الناز جوهری تیموری

تحصیلات: کارشناسی ارشد طراحی شهری

سمت: کارشناس شهرسازی

الناز جوهری تیموری

نام و نام خانوادگی: مجید مظلومی

تحصیلات: دکتری علوم اقتصادی

سمت:کارشناس اقتصادی

مجید-مظلومی

نام و نام خانوادگی: هادی ثنایی پور

تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی، اقتصاد پولی و مالی

سمت:مدیر واحد آموزش

هادی-ثنایی-پور

نام و نام خانوادگی:ابوالفضل خوبان شرق

تحصیلات: کارشناسی مکانیک گرایش ساخت و تولید

سمت:مشاور مدیریت صنعتی

ابوالفضل خوبان