برگزاری همایش

ارتباط با آران
23 آگوست, 2017
هتل پنج ستاره الماس کیش
2 سپتامبر, 2017

برگزاری همایش «بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران عضو کانون در اجرای طرح ها» با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی سیال ثامن کلید خورد.

 

در نشست پیش از همایش که روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه در سالن انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ( ساپکو ) در مشهد با حضور ریاست شورای عالی و دبیرکل کانون و مدیران عامل شرکت های عضو مستقر در خراسان رضوی برگزارشد، اهداف اصلی همایش مورد نظر، تعیین و مخاطبان همایش با توجه به بازار کار مشاوران و زمینه های توسعه بالقوه این بازار، شناسایی و مشخص شدند.
حاضران ضمن تأکید بر ارائه نمونه های موفق از طرح های مطالعاتی مشاوران عضو در همایش و مقایسه وضعیت اقتصادی طرح هایی که بدون انجام مطالعات امکان سنجی و یا نظارت بر حسن اجرا و مصرف منابع در آنها به اجرا در آمده اند با طرح هایی که از خدمات مشاوران برخوردار بوده اند، بر کاربردی بودن و پرهیز از وجوه تشریفاتی در برگزاری همایش تأکید ورزیدند و از سازمان های مردم نهاد و سرمایه گذاران به عنوان مخاطبان اصلی همایش نام بردند.
در این نشست اعلام شد که یکی از اهداف اصلی همایش ” بررسی اثار کاربست خدمات مشاوران در اجرای طرح ها و نقش کانون در توسعه ملی ” ایجاد فضایی مثبت برای جلب اعتماد بخش خصوصی به توانمندی های مشاوران در کاهش مخاطرات سرمایه گذاری و نقش آنان در تولید ثروت است.
همچنین هدفمندی در ارائه مباحث، تبیین جایگاه بین المللی کانون به ویژه در مناطق آزاد تجاری و چگونگی تلاش در جهت فعال تر کردن بازار سرمایه از جمله مطالب مطرح شده در نشست بود.