بازدید مرکز بین المللی مالی اقتصادی ( برج پاژ ) مشهد

عاملین خوشه های کسب و کار
حضور مدیرعامل شرکت بین‌ المللی آران در دوره آموزشی عاملین خوشه‌های کسب و کار
شهریور ۲۴, ۱۳۹۷
قرارداد مطالعات امکان‌سنجی فاز توسعه سوهان عسلی کمالو
مهر ۶, ۱۳۹۷

بازدید مرکز بین المللی مالی اقتصادی ( برج پاژ ) مشهد
چهارمین برج مرتفع ایران و بزرگترین مجتمع تجاری اداری شرق کشور
سطح زیـربنا : حدود ۱۳۰۰۰۰ متـرمربع

تعداد طبقـات : از ۶ تا ۲۵ طبقه در پنج بلـوک

برج هـای چندمنظوره با کاربری های متنوع :
۱۰۸ واحد تجاری به مساحت کل تقریبی ۸۲۶۰ متـرمربع
۳۴۳ واحـد اداری به مساحت کل تقریبی ۲۹۲۷۰ متـرمربع
پارکینگ هوشمند با ظرفیت ۷۸۸ خودرو به مساحت کل تقریبی ۲۶۴۶۰ متـر مربع
http://www.pazhmashhad.com