هیئت مدیره و مدیر عامل

نام و نام خانوادگی:سید مهدی کریمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سمت:رییس هیئت مدیره

مهدی-کریمی

نام و نام خانوادگی:سید حسن کریمی

تحصیلات:کارشناسی ارشد کارآفرینی فناوری محور

سمت: مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره

حسن-کریمی