هیئت مدیره

گروه مپحا

سمت: رئیس هیئت مدیره

سید حسن کریمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد کارآفرینی فناورانه

سمت: مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

حسن-کریمی

مجید شرفخانی

تحصیلات: دکترای روابط بین الملل (PhD Candidate)

سمت: عضو هیئت مدیره

This post is also available in: enEnglish