سید مهدی کریمی

امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی واحد تولید بتن آماده در کشور افغانستان
امضاء قرارداد مطالعات امکان‌سنجی واحد تولید بتن آماده در کشور افغانستان
19 سپتامبر, 2019
سید یاسر بنی هاشمی
22 سپتامبر, 2019
Mahdi Karimi

 کارشناسی ارشد مدیریّت‌ دولت

  (آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)

اهم سوابق:

◆رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی سیال ثامن (۱۳۹۵تاکنون)

◆مدیر عامل شرکت مهندسی سیال ثامن (۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ و ۱۳۹۳ تا۱۳۹۵)

◆رئیس هیئت مدیره شرکت سامان سبحان کیمیا (۱۳۹۳ تاکنون)

◆مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت گلسنگ طبیعت (۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳)

◆معاون فنی ومهندسی اداره کل مهندسی بهداشت شرکت‌های آب و فاضلاب کشور ( ۳۶ ماه )

◆مدیرکل دفتر فنّی و مشاور اجرایی استاندار قم (۳۰ ماه)

◆فرماندار قم (۳۰ ماه)

◆مدیریّت مهندسی بهداشت جهاد سازندگی استان خراسان (۲۴ ماه)

◆مدیریّت آب‌رسانی جهاد سازندگی استان خراسان (۶۰ ماه)

◆بازرس اصلی انجمن مهندسین مشاور استان خراسان رضوی

◆رئیس توسعه وعمران قم (۳۰ ماه)

◆عضوشورای برنامه‌ریزی جهاد سازندگی خراسان (۹۶ ماه)

◆مدیریت ساختمان‌هاوتأسیسات جهاد سازندگی خراسان (۶۰ ماه)

◆مخبر کمیسیون ترافیک کشور (۲۵ ماه)