مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

مرکز مشاوره آران
27 دسامبر, 2017
واحد تحقیق و توسعه
27 دسامبر, 2017

امروزه تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اکثر صاحبان و مدیران بخش های خصوصی و دولتی است. پیچیدگی روش‌ها و مدل‌های مختلف تأمین مالی قرضی (از طریق بانک‌ها و مؤسّسات مالی داخلی و خارجی) و روش‌های غیرقرضی (مشارکت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و داخلی و…) از یک سوی و رقابت روز افزون در جذب منابع محدود مالی از سوی دیگر باعث گردیده تا ضرورت ارائه تخصّصی و کارشناسی طرح‌های سرمایه‌گذاری هر روز پررنگ‌تر گردد.
بی‌شک رعایت ادبیّات سرمایه‌گذاری و در اختیار داشتن تحلیل‌های اقتصادی خرد و کلان، نحوه ارائه و معرّفی طرح به مخاطبان و از همه مهم‌تر ارتباطات وسیع با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، الزامات انکارناپذیر برای موفّقیّت در جذب سرمایه برای طرح‌ها است.
گروه کارشناسان متخصّص و صاحب تجربه در شرکت بین‌المللی آران با اتّکاء به دانش و مهارت خود و اشراف منطقه‌ای و کشوری به مباحث سرمایه‌گذاری و تأمین مالی، توانایی ارائه خدمات زیر را دارند:
•تهیّه گزارشات تحلیلی، اقتصادی و مالی
•ارائه راهکار جهت افزایش توجیه و ارتقاء شاخص‌های اقتصادی طرح
•تعریف و ارائه روش‌ها و مدل‌های مناسب تأمین مالی
•تهیّه و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت
•مشاوره به کارفرما در شناسایی، برقراری ارتباط و مذاکره با سرمایه‌گذاران مخاطب طرح
•بررسی و تحلیل پیشنهادات ارائه شده به کارفرما در حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری